Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SIKO B.V. HENGELO

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a.     Siko: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Siko B.V.
b.    Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met wie
Siko een Overeenkomst aangaat met betrekking tot de levering van goederen door Siko dan wel met wie Siko onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst. Onder Opdrachtgever wordt ook verstaan natuurlijke en/ of
rechtspersonen en/ of vennootschappen die gezamenlijk optreden jegens Siko.
c.    Aanbieding: de door Siko aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte en/of prijsopgave met betrekking tot het leveren van goederen door Siko.
d.     Opdracht: iedere door Opdrachtgever aanvaarde Aanbieding.
e.     Overeenkomst: iedere Overeenkomst die met betrekking tot de levering van goederen
door Siko tot stand komt tussen Siko en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Artikel 2 Algemeen
2.1     Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle door
Opdrachtgever gedane aanvragen, op de door Siko gedane Aanbiedingen, op
Opdrachten van Opdrachtgever en op alle door Opdrachtgever met Siko te sluiten en gesloten Overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen door Siko.
2.2     Deze algemene voorwaarden stellen algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever terzijde, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders
wordt overeengekomen.
2.3     Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkende bepalingen, voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voorzover deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Siko zijn bevestigd.
2.4     Een Opdrachtgever ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere door Opdrachtgever gedane aanvragen, op de door Siko gedane Aanbiedingen, op Opdrachten van Opdrachtgever en op alle door Opdrachtgever met Siko te sluiten en gesloten Overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen door Siko.
2.5     Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de
bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn,
dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd,
maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven.

Artikel 3 Aanbieding en Opdracht
3.1     Alle Aanbiedingen, waar dan ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, hebben steeds een geldigheidsduur van 30 werkdagen, zijn steeds vrijblijvend en kunnen
binnen voormelde termijn van 30 werkdagen steeds door Siko worden herroepen.
3.2     Afbeeldingen, tekeningen, maat -en gewichtsopgaven, adviezen, berekeningen,
mededelingen omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties en
dergelijke die door Siko worden verstrekt, zijn voor Siko niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van de goederen die door Siko worden geleverd.
3.3     Alle Aanbiedingen worden door Siko naar beste weten en met de grootste zorg
gedaan. Siko staat er evenwel niet voor in dat zich terzake geen afwijkingen voordoen.
3.4     Indien Opdrachtgever bij de aanvraag documenten, gegevens, tekeningen en
dergelijke aan Siko verstrekt, mag Siko uitgaan van de juistheid hiervan en
zal Siko haar Aanbieding hierop baseren.

Artikel 4 Totstandkoming van een Overeenkomst en annulering
4.1     Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Siko de Opdracht daartoe schriftelijk dan wel elektronisch heeft aanvaard of indien door Siko uitvoering aan de Opdracht wordt gegeven.
4.2     Mondelinge uitlatingen, toezeggingen en afspraken met ondergeschikten, agenten,
vertegenwoordigers, tussenpersonen, hulppersonen, wederverkopers en dergelijke,
binden Siko niet dan nadat en voor zover door daartoe bij Siko bevoegde personen schriftelijk en met zoveel woorden bevestigd.
4.3     Afwijkingen op ondergeschikte punten in de aanvaarding van de Aanbieding worden
als niet vermeld beschouwd, zodat na aanvaarding van de Opdracht de overeenkomst tot stand komt conform de Aanbieding. Onder meer betekent dit dat de
in standaardverpakkingen gehanteerde hoeveelheden maatgevend zijn en Siko
gerechtigd is de bestelde hoeveelheden aan de standaardhoeveelheden aan te passen.
4.4     Bij andere dan de in lid 3 van dit artikel genoemde afwijkingen tussen de Aanbieding
en de Opdracht, komt de Overeenkomst eveneens tot stand conform de Aanbieding,
tenzij Siko per ommegaand na de aanvaarding schriftelijke bezwaren daartegen
van de Opdrachtgever hebben bereikt, waardoor in voorkomend geval geen
Overeenkomst tot stand is gekomen.
4.5     Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de Overeenkomst zijn slechts
bindend, indien deze schriftelijk dan wel elektronisch tussen partijen zijn overeengekomen.
4.6     In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en bij het tot stand komen van
wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst wordt iedere medewerker van
Opdrachtgever die zich jegens Siko namens Opdrachtgever voordoet, bevoegd te zijn om Opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
4.7     Opdrachtgever kan de Opdracht slechts annuleren indien Siko daar schriftelijk dan wel elektronisch mee heeft ingestemd. Opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering alle schade te vergoeden die Siko lijdt tengevolge
van de annulering. Deze schade wordt vastgesteld op minimaal 30% van het
factuurbedrag, onverminderd het recht van Siko op vergoeding van de daadwerkelijke door haar geleden schade als gevolg van annulering van de Opdracht door Opdrachtgever.
4.8     De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de overeengekomen goederen door Siko aan Opdrachtgever zijn geleverd.
4.9     Opdrachtgever vrijwaart Siko voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van de annulering van de Opdracht door Opdrachtgever.

Artikel 5 Prijzen
5.1     De aangeboden prijzen gelden in euro en zijn inclusief verzend- en transportkosten bij verzending met een door Siko gekozen vervoerder, mits de factuurwaarde per aflevering een door Siko vastgesteld bedrag overschrijdt. De hoogte van het in dit lid bedoelde bedrag is afhankelijk van de staat van bestemming van de goederen en kan door Siko periodiek worden aangepast.
5.2     De aangeboden prijzen zijn steeds exclusief alle directe en indirecte belastingen,
invoerrechten, accijnzen, verzekeringspremies, alsmede, voor zover de factuurwaarde per aflevering niet het in lid 1 van dit artikel genoemde bedrag
overschrijdt, de verzend- en transportkosten. De in dit lid bedoelde directe en
indirecte belastingen, invoerrechten, accijnzen, verzekeringspremies en transport- en
verzendkosten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
5.3     Indien de kostprijs van de door Siko te leveren goederen gedurende de looptijd
van de Overeenkomst stijgt, is Siko gerechtigd om de prijs zonder voorafgaande
kennisgeving dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande dat bekende
toekomstige prijsverhogingen bij de opdrachtbevestiging moeten worden vermeld.
5.4     Afzonderlijk in rekening gebrachte emballage wordt voor het door Siko in
rekening gebrachte bedrag teruggenomen, mits in goede staat en franco aan Siko geretourneerd.

Artikel 6 Levering
6.1     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de goederen
“af magazijn”. Levering vindt plaats op het vroegst van de navolgende tijdstippen:
- het tijdstip van afgifte van producten aan of ten behoeve van Opdrachtgever;
- het tijdstip voor laden van de producten op een transportmiddel voor vervoer ten
  behoeve van Opdrachtgever;
- het moment dat Siko de producten voor verzending aan Opdrachtgever
  gereed heeft staan dan wel Opdrachtgever heeft bericht dat de producten voor
  in ontvangstname gereed staan.
6.2     De door Siko opgegeven leveringstijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Siko uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Opdrachtgever zal Siko in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van de overeengekomen of door Siko genoemde levertijd.
6.3     De door Siko opgegeven leveringstijden beginnen eerst te lopen op de dag zoals vermeld in de opdrachtbevestiging van Siko, dan wel op de dag waarop alle benodigde gegevens in het bezit zijn van Siko. Onverminderd het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, beginnen de door Siko opgegeven leveringstijden
bovendien eerst te lopen op de dag waarop Siko de vooruitbetaling heeft ontvangen ingeval partijen een vooruitbetaling zijn overeengekomen.
6.4     In geval de te leveren goederen niet binnen de leveringstijd worden afgenomen of in
geval de overeengekomen afroeptermijn niet door Opdrachtgever in acht wordt genomen, is Siko gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl de goederen dan volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever worden opgeslagen.

Artikel 7 Inspecties, reclames en vervallen aanspraak
7.1     Opdrachtgever is verplicht de goederen terstond na aflevering op eventuele
tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Eventuele tekortkomingen en/of
beschadigingen moeten door Opdrachtgever terstond nadat zij zijn geconstateerd
schriftelijk aan Siko ter kennis worden gebracht, bij gebreke waarvan Siko gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
7.2     Opdrachtgever kan in ieder geval geen aanspraken meer geldend maken indien de schriftelijke kennisgeving aan Siko later plaatsvindt dan acht dagen na het moment waarop Opdrachtgever de eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
7.3     Na het constateren van enige tekortkoming en/of beschadiging is Opdrachtgever
gehouden om al datgene te doen respectievelijk na te laten dat redelijkerwijs mogelijk
en noodzakelijk is ter voorkoming van (verdere) schade.
7.4     Opdrachtgever is gehouden om alle voor het onderzoek van de reclame nodige medewerking aan Siko te verlenen, onder meer door Siko in de gelegenheid te stellen een onderzoek te (doen) instellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en installatie van de goederen. Indien Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek van de reclame niet (meer) mogelijk is, kan Opdrachtgever geen aanspraken meer geldend maken.
7.5     Retournering van de geleverde goederen aan Siko kan slechts plaatsvinden na
voorafgaande schriftelijke toestemming van Siko. Ingeval van retournering dienen de goederen zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden. De kosten voor retournering komen voor rekening van Opdrachtgever.
7.6    Reclames terzake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk
aan Siko ter kennis zijn gebracht, bij gebreke waarvan Siko gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
7.7     Geringe verschillen in kwaliteit, afmeting of andere criteria kunnen geen aanleiding
zijn tot reclames.
7.8     De aanwezigheid van een tekortkoming en/of beschadiging zoals bedoeld in dit artikel geeft Opdrachtgever niet het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten.
7.9     Een vervallen aanspraak kan ook niet als verweer dienen.

Artikel 8 Garanties en uitvoering
8.1     Indien Siko goederen aan Opdrachtgever levert welke Siko van haar leveranciers heeft verkregen, is Siko nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Siko ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken.
8.2     Eventuele tekorten in aantallen zal Siko zo spoedig mogelijk, nadat zij door Siko zijn vastgesteld, aanzuiveren, mits de facturen die op de levering betrekking hebben tijdig zijn betaald.
8.3     Siko zal beschadigde goederen zo spoedig mogelijk vervangen, nadat zij met haar instemming franco retour zijn gestuurd en Siko heeft vastgesteld dat de beschadiging voor haar rekening komt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1     Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid
van Siko, is Siko niet aansprakelijk voor schade (waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs-of milieuschade) direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt.
9.2     Indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Siko, is
Siko slechts gehouden de schade te vergoeden tot ten hoogste de factuurwaarde met een maximum van €10.000,=. Deze beperking geldt niet indien en voorzover de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de verzekeraar van Siko. Siko zal Opdrachtgever op zijn verzoek inzage geven in de verzekeringen alsmede bewijsstukken van tijdige premiebetaling.
9.3     Siko kan voorts niet aansprakelijk worden gesteld voor de keuze van de vervoerder en wijze waarop de goederen zullen worden vervoerd evenmin als voor de voorwaarden en de risico’s die aan dit vervoer verbonden zijn.
9.4     Opdrachtgever vrijwaart Siko voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken terzake van eventueel te lijden of
geleden schade die verder gaan dan de aansprakelijkheid die Opdrachtgever jegens
Siko kan doen gelden.

Artikel 10 Overmacht
10.1     Indien Siko als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die ook niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt (overmacht), verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
10.2     Met overmacht worden gelijkgesteld buitengewone omstandigheden zoals bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorismegevaar, oproer, molest,
brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen
in de levering van water en/ of energie aan Siko, ofwel indien de hiervoor vermelde buitengewone omstandigheden zich voordoen bij het bedrijf van derden van wie Siko de benodigde diensten, materialen, grondstoffen, berekeningen, tekeningen e.d. geheel of gedeeltelijk betrekt ofwel bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer.
10.3     Met overmacht wordt mede gelijkgesteld alle overige van onze wil onafhankelijke
omstandigheden, behoudens opzet en grove schuld.
10.4     Siko zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
10.5     Indien de overmachtstoestand zes maanden duurt, hebben beide partijen het recht
om de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks voorzover
de overmachtstoestand dit rechtvaardigt. Ook ingeval van ontbinding is Siko niet tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever verplicht.

Artikel 11 Betaling
11.1     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in verzuim is.
11.2     Opdrachtgever is ingeval van verzuim over het factuurbedrag of het niet betaalde
gedeelte daarvan aan Siko een vertragingsrente verschuldigd van 12% op jaarbasis. Onverminderd het recht van Siko om de daadwerkelijke schade te vorderen, is Opdrachtgever in dat geval gehouden om de buitengerechtelijke kosten
die verbonden zijn aan de invordering aan Siko te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.
11.3     Indien Siko de vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met de procedure gemoeide daadwerkelijk gemaakte kosten aan Siko te
vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs en
procesgemachtigden en het vastrecht. Het bepaalde in dit artikel blijft van
toepassing, ook indien voormelde kosten een eventuele proceskostenveroordeling op
grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te
boven gaan.
11.4     Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande
facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct
opeisbaar.
11.5     Indien Siko redenen heeft eraan te twijfelen dat Opdrachtgever zijn financiële verplichtingen zal nakomen, is Siko gerechtigd om de goederen onder rembours te leveren waarbij de rembourskosten voor rekening van Opdrachtgever komen en/ of
te allen tijde van Opdrachtgever (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en/of te
verlangen dat Opdrachtgever een, ter beoordeling van Siko, deugdelijke zekerheid stelt.
11.6     Reclames terzake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk aan Siko ter kennis zijn gebracht, bij gebreke waarvan Siko gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

Artikel 12 Hoofdelijkheid
Bestaat de Opdrachtgever uit meer dan één natuurlijk of rechtspersoon of vennootschap, dan zijn allen voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichting van de Opdrachtgever jegens Siko

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13.1     Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht van de vorderingen uit
hoofde van iedere met Siko gesloten Overeenkomst alsmede terzake van
vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die Overeenkomsten, blijven de door Siko aan Opdrachtgever geleverde goederen eigendom van Siko.
Siko is gerechtigd de goederen die in haar eigendom zijn gebleven terug te nemen indien Opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten niet nakomt.
13.2     Zolang op de geleverde goederen van Siko een eigendomsvoorbehoud rust, is
Opdrachtgever niet gerechtigd om deze goederen te verwerken, te vervreemden, te
verhuren of in gebruik te geven aan derden of om daarop enige vorm van zekerheid
te vestigen, tenzij een en ander geschiedt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
13.3     Indien de tussen partijen gesloten Overeenkomst op verzoek van een der partijen
wordt ontbonden en er op de goederen van Siko nog een eigendomsvoorbehoud rust, is Opdrachtgever gehouden om deze goederen terstond aan Siko ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om vorderingen zijnerzijds te verrekenen met deze goederen dan wel op grond daarvan zijn verplichting tot ter beschikking stelling op te schorten.
13.4     In geval van voor export bestemde goederen worden, in afwijking van lid 4 van dit
artikel, de goederenrechtelijke gevolgen van dit eigendomsvoorbehoud beheerst door
het recht van het land van bestemming indien dat recht terzake van het eigendomsvoorbehoud voor Siko gunstigere bepalingen bevat dan het op grond van lid 4 van dit artikel toepasselijke recht.

Artikel 14 Opschorting en beëindiging
14.1     Siko is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de (a)
uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten
op te schorten en/of (b) die Overeenkomst en alle daarmee samenhangende
Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a.   Opdrachtgever enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig
      of niet behoorlijk nakomt;
b.   ten aanzien van Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling is
      aangevraagd dan wel in dien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is
      schuldsanering is aangevraagd;
c.   de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
d.   executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van
      Opdrachtgever;
e.    Siko gegronde redenen heeft om te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is dan      
      wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met Siko gesloten  
      Overeenkomsten te voldoen en Opdrachtgever op verzoek van Siko niet of  
      onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
14.2     Alle vorderingen die Siko in de gevallen bedoeld in lid 1 van dit artikel op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn,
terwijl Siko voorts gerechtigd is alle haar toekomende goederen terug te nemen.
14.3     Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich jegens Siko op enig opschortingrecht of verrekening te beroepen.
14.4     Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 15 (Intellectuele) Eigendom, gebruik van stukken, merken en handelsnamen
15.1     Slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Siko mag Opdrachtgever gebruik maken van de handelsnamen, merken en verpakkingen die door Siko in het handelsverkeer worden gebezigd.
15.2     Opdrachtgever is gehouden om nauwgezet de aanwijzingen van Siko ten aanzien van de gebruikmaking van de door Siko gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen.
15.3     Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom, alsmede de
auteursrechten, blijven bij Siko berusten.

Artikel 16 Algemene voorzieningen
16.1     Opdrachtgever is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan
derden over te dragen.
16.2     Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien en voorzover partijen deze schriftelijk hebben
vastgelegd en ondertekend.
16.3     Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkomen
van de Overeenkomst zijn uitgegaan, zodanig wijzigen dat naleving van een of meer
van deze algemene voorwaarden daardoor in redelijkheid van een der partijen niet
meer kan worden gevergd, dan zal overleg plaatsvinden over het tussentijds wijzigen
van de Overeenkomst.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
17.1     Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voorzover deze geen dwingend recht bevatten.
17.2     Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank te Zutphen,
onverminderd het recht van Siko om Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.

Artikel 18 Inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 28/10/2008 en zijn op 28/10/2008 gedeponeerd bij de Rechtbankgriffie te Zutphen onder nummer 41/2008.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »